E-PIT i podatki dla przedsiębiorców

W momencie podjęcia decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca zaczyna również przygodę z urzędem skarbowym. Na wszystkich osobach fizycznych i prawnych, które w danym roku osiągnęły dochody,  ciąży obowiązek podatkowy, a co za tym idzie konieczność rozliczenia się z urzędem skarbowym. W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego – PIT, czyli podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), którego opisuje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Każdy przedsiębiorca w momencie zakładania działalności gospodarczej musi podjąć decyzję o wyborze rodzaju opodatkowania. Fakt złożenia przez niego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za pomocą formularza CEIDG-1, jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego, w którym zawiera się także informacja o wybranej formie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dotyczy, osób fizycznych, w tym również prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, będących wspólnikami spółki cywilnej lub spółek osobowych. Opodatkowany zostaje dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty poniesione w związku z ich uzyskaniem.
Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika i opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki. Od kilku lat można go rozliczyć także przez e pit. Podatnik ma obowiązek zapłacić zaliczkę tytułem podatku, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca (lub kwartału, jeżeli rozlicza się kwartalnie), a więc np. podatek za luty powinno się opłacić do 20 marca. Inaczej jest tylko w przypadku karty podatkowej – tu rozliczenie następuje do 7 dnia następnego miesiąca.
Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczamy w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, w przeciwieństwie do CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), dla którego właściwym urzędem jest urząd skarbowy określony ze względu na siedzibę spółki kapitałowej.