Przedłużenie terminu zapłaty podatku – czy to możliwe?

Na osobach, które nie dokonały terminowej zapłaty podatku, ciąży nie tylko obowiązek zapłaty danej kwoty, ale też odsetki za zwłokę. Jeżeli podatnik nie dokona samodzielnie zapłaty, to fiskus może nawet wszcząć postępowanie egzekucyjne zmuszające go do opłacenia zobowiązania. Co więcej, podatnik zostanie również obciążony dodatkowo kosztami tego postępowania. Dodatkowo osoba ta może otrzymać także karę grzywny za wykroczenie skarbowe. Owych negatywnych konsekwencji wynikających z opóźnienia w spłacie można uniknąć, korzystając z ulg w terminowej spłacie podatku. W poniższym artykule podajemy więcej informacji na ten temat.

Przedłużenie terminu zapłaty podatku

Ustawodawca przewidział kilka form przedłużenia terminu zapłaty podatku, z których może skorzystać podatnik wykonujący rozliczenie PIT 2016. Są to m.in.:

– możliwość rozłożenia zapłaty podatku na raty;

– rozłożenie na raty albo też odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych terminowo zaliczek na podatek;

– odroczenie terminu zapłacenia podatku;

– rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami;

– odroczenie zapłaty wspomnianej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

close-up-z-dokumentow-z-kolorowymi-wykresami_1232-139

Jak skorzystać z przedłużenia terminu?

W jaki sposób osoba, która wykonała rozliczenie PIT i spóźniła się z zapłatą podatku, może skorzystać z wybranej formy przedłużenia terminu jego zapłaty? Przede wszystkim powinna ona złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o możliwość skorzystania z odpowiedniej ulgi. Wnioski o rozłożenie na raty czy też o odroczenie terminu płatności znaleźć można np. w internecie, nie ma więc potrzeby formułowania ich samodzielnie.

Przyznanie ulgi

Wspomniane ulgi przyznawane są przez fiskusa w drodze decyzji. Jeżeli Urząd Skarbowy uzna więc wniosek podatnika, to nowym terminem płatności należnego podatku wraz z odsetkami zostanie dzień określony przez skarbówkę. Podobnie sprawa ma się z rozłożeniem płatności na raty – wykaz terminów, do których należy uiścić poszczególne transze pieniężne, zostanie określony przez fiskusa.